TAG Technical Advanced Group
TAG Chemicals GmbH has been founded in 2003 as a branch of the TAG-Group. The goal is the development, production and marketing of special chemicals.

For more infomation
Please Call 02-243-2484AQUACOAT
น้ำยาถอดแม่พิมพ์สูตรน้ำกึ่งถาวร (Semi-Permanent Release Agent) ใช้สำหรับการอัดขึ้นรูปยาง โดยเนื้อยางจะถูกแยกออกจากผิวเคลือบอย่างสมบูรณ์ เนื้อของเรซิ่นมีขนาดหน่วยเป็นไมโคร ไม่เกาะติดไปตามชิ้นงานในกระบวนการขึ้นรูป สามารถคงทนสภาพได้สูงถึงอุณหภูมิ 260๐C

ANTITACK
น้ำยาเคลือบผิวยางก่อนกระบวนการ Vulcanized ใช้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหายางติดกันระหว่างการจัดเก็บ (Batch Off Process) ซึ่งตัวน้ำยาจะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของยาง และช่วยชะลอการเสื่อมสภาพ ใช้งานง่ายโดยผสมน้ำ เกิดฟองน้อย ไม่ก่อตัวเป็นก้อนบนพื้นผิวของยาง